Објава број 1/2024

Објава број 1/2024

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно надавање во Општина Македонски Брод

          Предмет на електронското јавно надавање

          Предмет на електронското надавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија во Општина Македонски Брод, предвидено со урбанистички проект согласно член 58 став 6 вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13 - Фотоволтаични електрани поставени на земјиште на КП 1030/1, КО Ижиште, Општина Македонски Брод.

          Комплетната објава можете да ја погледнете на следниот ЛИНК.

          Скица за објава број 1/2024 можете да погледнете на следниот ЛИНК.

          Парцела за објава број 1/2024 можете да погледнете на следниот ЛИНК.


Печати   Е-пошта