Јавен оглас за доделување на локации за поставување на рекламни паноа на подрачјето на Општина Македонски Брод

          Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), а во врска со член 67 од истиот Закон и Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Македонски Брод, донесена од Советот на Општина Македонски Брод, Градоначалникот на Општина Македонски Брод, објавува

Јавен оглас за доделување на локации за поставување на рекламни паноа на подрачјето на Општина Македонски Брод

         1. Предмет на јавниот оглас

         1.1 Предмет на јавниот оглас е доделување на локации за поставување на рекламни паноа на територија на град Македонски Брод, по пат на јавно усно наддавање - лицитација и издавање на одобрение за нивно поставување.

        1.2 Локациите и бројот на рекламни паноа се дефинирани согласно Програмата за поставување на урбана опрема (реклами) на територијата на град Македонски Брод за период од една година.

        Целосниот текст на јавниот оглас можете да го погледнете на следниот ЛИНК.


Печати   Е-пошта