Јавен повик за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Македонски Брод

          Врз основа на член 50 став 1 точка 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 22 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на РСМ“ бр.10/20) и член 21 од Статутот на Општина Македонски Брод („Службен гласник на Општина Македонски Брод“ бр.2/03 ... 13/22), Советот на Општина Македонски Брод, објавува

Ј А В Е Н  П О В И К

за избор на младинска организација или организација за млади која ќе раководи со Младинскиот центар во Македонски Брод

         Комплетниот јавен повик можете да го погледнете на следниот ЛИНК.

         Пријавата за управување со работата на Младинскиот центар во период од 2024 - 2025 година, можете да ја превземете на следниот ЛИНК.


Печати   Е-пошта