Соопштение за организирање на јавна анкета и јавна презентација на Предлог урбанистички план

        Врз основа на член 29 и 50 точка 3 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр.32/20 и 111/23),Градоначалникот на Општина Македонски Брод го дава следното

СООПШТЕНИЕ

за организирање на јавна анкета и јавна презентација на Предлог - урбанистички план за вон населено место за викенд населба „Долна Белица“, Општина Македонски Брод

         Јавната анкета по Предлог - урбанистички план за вон населено место за викенд населба „Долна Белица“, Општина Македонски Брод со тех.бр.0701 - 608, за плански период 2023 - 2028 година, за плански опфат од 35.110 м2 ќе се одржи од 11.03.2024 година до 09.04.2024 година, изработувач на планот е КВАДАР ДОО Скопје.

         Комплетното соопштение можете да го погледнете и превземете ТУКА.

         Одлуката за организирање на јавна анкета и јавна презентација на Предлог - урбанистички план можете да ја погледнете и превземете ТУКА.

         Решението за формирање на стручна комисија за постапување по спроведена јавна анкета можете да го погледнете и превземете ТУКА.

         Јавниот повик за организирање на јавна анкета и јавна презентација на Предлог урбанистички план за вон населено место за викенд населба „Долна Белица“ - Општина Македонски Брод можете да го погледнете и превземете ТУКА.

         Поканата за учество на јавната анкета и јавната презентација можете да ја погледнете и превземете ТУКА.

         Анкетниот лист можете да го превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта