Решение за одобрување на Проектна Програма - с.Ботушје

          Врз основа на член 62 став 3 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ бр.32/20), Градоначалникот на Општина Македонски Брод, а по барање на ЕКО-МАР Инженеринг ДООЕЛ Битола го донесува следното

Р Е Ш Е Н И Е

за одобрување на Проектна Програма

          Се одобрува Проектна Програма за изработка на Урбанистички проект (член 58 став 6) вон опфат на урбанистички план за изградба на локални патишта во Општина Македонски Брод, Делница 1 од с.Долно Ботушје до с.Горно Ботушје - 3,5 км, делница 2 од с.Долно Ботушје до м.в.Ралушина - 3,3 км и делница 3 од дел од делница 2 до Манастир - 0,95 км, КП бр.3250, 5251 и 3248 за КО Ботушје Општина Македонски Брод.

           Комплетното Решение можете да го превземете ТУКА.

           Планската Програма можете да ја превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта