Објава на Б интегрирана еколошка дозвола за РУДПРОИНГ Македонски Брод

 Согласно член 113 став 1 и член 122 став 4 од Законот за животна средина („Службен весник на РСМ“ бр.53/2005 ... 99/2018), Градоначалникот на Општина Македонски Брод 

                                                       О Б Ј А В У В А

Б интегрирана еколошка дозвола за РУДПРОИНГ Македонски Брод

 Градоначалникот на Општина Македонски Брод донесе Решение за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола за ДООЕЛ РУДПРОИНГ Македонски Брод увоз-извоз, Каменолом „Бабин Дол“, с.Девич, Македонски Брод.

Адреса на инсталацијата: Населено место без уличен систем с.Девич.

Целосната објава можете да ја погледнете и превземете ТУКА.

Печати