Објава на Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

    Согласно член 99 точка 1 и член 122 точка 4 од Законот за животна средина („Службен весник на РСМ“ број 53/05 ... 99/18), Градоначалникот на Општина Македонски Брод 

                                                                                ОБЈАВУВА

Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола

До градоначалникот на Општина Македонски Брод доставено е комплетно Барање за добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола со бр.УП1 бр.17-38 

Подносител на Барањето:

Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало РУДПРОИНГ-МУСТАКАС увоз-извоз Македонски Брод.

Локација на инсталацијата:

м.в.Рамниште КП 11/2 и КП 17/2 КО Девич

Комплетната Објава можете да ја погледнете и превземете ТУКА.


Печати   Е-пошта