Folder Одделение за администрирање на приходи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (1931 download) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (1936 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (1846 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (4441 download) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (4223 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (4150 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (4263 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (4160 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (4437 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (4178 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (4282 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (4307 downloads) Popular