Folder Одделение за администрирање на приходи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (631 download) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (649 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (623 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (3118 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (2986 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (2962 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (3025 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (2990 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (3004 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (2957 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (3023 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (2932 downloads) Popular