Folder Одделение за администрирање на приходи

Документи

Toggle Наслов Датум
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на имот (2990 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на наследство и подарок (2947 downloads) Popular
pdf Даночна пријава за утврдување на данок на промет на недвижности (2859 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за данок на имот (5507 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за комунална такса (5203 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на музика во јавни локали (5023 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на плоштади (5237 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за користење на простор пред деловен објект (5148 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за наследство и подарување (5478 downloads) Popular
pdf Издавање на решение за утврден данок на промет на недвижности (5119 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за пазарна вредност на надвижен имот (5274 downloads) Popular
pdf Издавање на уверение за платени даноци и такси (5410 downloads) Popular