Select Toggle Наслов Датум
spreadsheet Буџет ( xls, 47 KB ) (382 downloads) Popular
spreadsheet Буџетски календар 2022 год. ( xls, 31 KB ) (381 download) Popular
spreadsheet Верски ојекти ( xls, 32 KB ) (443 downloads) Popular
spreadsheet Вработени ( xls, 41 KB ) (462 downloads) Popular
spreadsheet ГПЈН 2022 год. ( xls, 31 KB ) (435 downloads) Popular
spreadsheet Градинки ( xls, 23 KB ) (413 downloads) Popular
spreadsheet Издадени одобренија за градба ( xls, 27 KB ) (462 downloads) Popular
spreadsheet Комисии на членови на совет ( xls, 29 KB ) (559 downloads) Popular
spreadsheet Месни заедници населени места ( xls, 33 KB ) (493 downloads) Popular
spreadsheet Основни училишта ( xls, 25 KB ) (412 downloads) Popular
spreadsheet Проекти во ЛЕР ( xls, 25 KB ) (405 downloads) Popular
spreadsheet Расходи на буџет ( xls, 143 KB ) (393 downloads) Popular
spreadsheet Регистар на недвижен имот во сопственост на општината ( xls, 22 KB ) (383 downloads) Popular
spreadsheet Регистар на подвижен имот во сопственост на општината ( xls, 23 KB ) (368 downloads) Popular
spreadsheet Службен гласник ( xls, 23 KB ) (475 downloads) Popular
Сместувачки капацитети (426 downloads) Popular
spreadsheet Совет на општина ( xls, 24 KB ) (401 download) Popular
spreadsheet Спортски клубови на територијата на општината ( xls, 23 KB ) (382 downloads) Popular
spreadsheet Спортски објекти ( xls, 23 KB ) (339 downloads) Popular
spreadsheet Средни училишта ( xls, 23 KB ) (354 downloads) Popular