Folder Интегритет

Документи

Select Toggle Наслов Датум
Упатство за управување со судир на интереси (85 downloads)
Интерна процедура за спроведување на набавки без примена на правилата за јавни набавки (75 downloads)
Интерна процедура за спроведување на јавни набавки во Општина Македонски Брод (78 downloads)
Политика на интегритет (657 downloads) Popular
Етички кодекс на локалните функционери на Општина Македонски Брод (167 downloads) Popular
Правилник за реализирање на службени патувања во земјата и трошоците кои се признаваат како службени (165 downloads) Popular
Правилник за реализирање на службени патувања во странство и трошоците кои се признаваат како службени (160 downloads) Popular
Годишен план за проценка од ризици од корупција во Општина Македонски Брод за 2024 година (170 downloads) Popular
Годишен план за спречување на корупција во Општина Македонски Брод за 2024 година (166 downloads) Popular