Вработени

Вработени

Зоре Трпески, Раководител на сектор, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 045274810 

Југослав Волчески, Раководител на одделение, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности,администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 045274810 

Весна Котеска, Советник за јавни работи,"Сектор за правни, општи работи,јавни дејности,администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.  045274810 

Слободенка Ристеска, "Соработник, асистент на градоначалник", "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , 045274810

Александрија Радески, Самостоен референт за административни работи, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. , 045274810

Рада Милованоска, Самостоен референт-архивар, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810

Драшко Терзиоски, Самостоен референт - администратор, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Силвана Јовеска, Самостоен референт за едношалтерско работење, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 045274810

Слободан Крстески, Самостоен референт за едношалтерско работење, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810

Томе Трајкоски, КВ работник за одржување на објекти, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Радмила Велјаноска, хигиеничар, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 045274810 

Стефка Павлоска, хигиеничар, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 045274810 

Душица,Цветкоска, хигиеничар, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Светлана Новеска, работник за одржување на објекти, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Сања Миленкоска, работник за одржување на објекти, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одееление за правни и општи работи и јавни дејности, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Светлана Радеска, работник во кујна, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Златко Дојчиноски, фотограф, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Сузана Филипоска, Раководител на одделение, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за администрирање приходи, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Јованка Стојаноска, Советник за администрирање приходи, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за администрирање приходи, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Миле Трајаноска, Референт -даночен  извршител, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за администрирање приходи, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Милена Лозаноска, Раководител на одделение, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за финансиски прашања, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Радмила Митреска, Самостоен референт-сметководител, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за финансиски прашања, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Славица Иваноска, Помлад соработник за финансиско -матеијални работи, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања" ,Одделение за финансиски прашања, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Зоран Новески, Раководител на сектор, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина",, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 045274810 

Пецо Стојкоски, Раководител на одделение, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 045274810 

Милка,Стаменкоска, Советник за комунални работи, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Вања Димоска,Помлад соработник за заштита и спасување и управување со кризи, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 045274810 

Мице Кралески, Самостоен референт - комунален редар, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Љупчо Најдоски, Самостоен референт - комунален редар,"Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина",Одделение за комунални дејности, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., 045274810 

Димче Силјаноски, Самостоен референт - комунален редар, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Милена Костеска, Раководител на одделение, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за локален економски развој, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Славе Ѓурчиноски, Самостоен референт за следење проекти, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за урбанизам, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Оливера Јаковлеска, Самостоен референт, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за урбанизам, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Сашо Стојаноски, Самостоен референт, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за урбанизам, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Јордан Јорданоски, Самостоен референт за административно-оперативни работи, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за урбанизам, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Ирена Мишкоска, Раководител на одделение, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за заштита на животната средина, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Лена Милошеска, Раководител на одделение ,,Одделение за инспекциски надзор, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Дивна Илиевска, Советник - Овластен градежен инспектор ,,Одделение за инспекциски надзор, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Гоце Костоски, Советник - општински  комунален инспектор ,,Одделение за инспекциски надзор, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Златко Лазески, Советник - овластен инспектор за патен сообраќај ,,Одделение за инспекциски надзор, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Томислав Стојкоски, Советник - Овластен инспектор за утврдување и наплата на даноци, Одделение за инспекциски надзор, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Лубе Батанџиовски, Раководител на одделение, Одделение за управување со човечки ресурси, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Даниела Ѓурчиноски, Советник за вработување и мобилност, Одделение за управување со човечки ресурси, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Тони Маџоски, Советник за оценување и стручно усовршување, Одделение за управување со човечки ресурси, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Игор Ристески, Помлад референт за персонална евиденција, Одделение за управување со човечки ресурси, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Билјана Бошкоска, Раководител на одделение, Одделение за внатрешна ревизија, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 

Велјанка Србиноска, Советник -  Внатрешна ревизија, Одделение за внатрешна ревизија, Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ,045274810 


Печати   Е-пошта