Folder Програми 2024-та

Документи

Select Toggle Наслов Датум
Програма за изградба, реконструкција и одржување на водоводи, канализациони мрежи и собирање и одведување на атмосферски води во Општина Македонски Брод за 2024 година (152 downloads) Popular
Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во Општина Македонски Брод за 2024 година (147 downloads) Popular
Програма за управување со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на Општина Македонски Брод за 2024 година (143 downloads) Popular
Програма за урбанистичко планирање на територијата на Општина Македонски Брод за 2024 година (116 downloads) Popular
Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Македонски Брод за 2024 година (148 downloads) Popular
Програма за заштита и спасување на граѓани и материјални добра од природни непогоди и други несреќи на територијата на Општина Македонски Брод за 2024 година (142 downloads) Popular
Програма за зимско одржување на улици и локални патишта на територијата на Општина Македонски Брод за 2024 година (142 downloads) Popular
Програма за социјална заштита во Општина Македонски Брод за 2024 година (118 downloads) Popular
Програма за локален економски развој и развој на туризмот во Општина Македонски Брод за 2024 година (151 download) Popular
Програма за развој на културата и образованието во Општина Македонски Брод за 2024 година (139 downloads) Popular
Програма за еднакви можности на мажите и жените на Општина Македонски Брод за 2024 година (153 downloads) Popular
Програма за одржување на јавната чистота во Општина Македонски Брод за 2024 година (108 downloads) Popular
Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и личности во Општина Македонски Брод за 2024 година (142 downloads) Popular
Програма за заштита и благосостојба на животните преку потикнување на одговорно сопствеништво и решавање на проблемот со бездомните кучиња затекнати на јавни површини на територијата на општината за 2024 година (75 downloads)
Програма за управување со отпад на територијата на Општина Македонски Брод за 2024 година (128 downloads) Popular
Програма за заштита на животната средина и природата во Општина Македонски Брод за 2024 година (137 downloads) Popular
Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на Општина Македонски Брод за 2024 година (139 downloads) Popular
Програма за управување со Споменик на природата „Слатински извор“ на Општина Македонски Брод за 2024 година (132 downloads) Popular
Програма за поддршка на младите и спортот на Општина Македонски Брод во 2024 година (126 downloads) Popular