2009-2013

2009-2013

Листа на Советници на Општина Македонски Брод
2009 – 2013 година

1. Стојан Секулоски                  група избирачи-независен 

2. Виолета Столеска                 група избирачи-независен 

3. Раде Златески                       група избирачи-независен 

4. Златко Ристески                    група избирачи-независен 

5. Анета Симеска Димоска       СДСМ

6. Стојанче Петрески                 СДСМ

7. Златко Маркоски                   СДСМ

8. Драге Јосифовски                 ВМРО-ДПМНЕ

9. Драган Јандрески                 ВМРО-ДПМНЕ

10. Сузана Крстеска                  ВМРО-ДПМНЕ

11. Цветан Ѓурчиноски              НСДП

Print   Email