Општо за општината

 

Општина МАКЕДОНСКИ БРОД

 • Седиште на општината: ГРАД МАКЕДОНСКИ БРОД
 • Број на жители: 7141
 • Површина: 888,97 km2
 • Густина на население: 8,03 жители/km2
 • Број на населени места: 51
 • Населени места: градот Македонски Брод и селата: Белица, Бенче, Битово, Близанско, Брезница, Брест, Вир, Волче, Горни Манастирец, Горно Ботушје, Горно Крушје, Грешница, Девич, Долни Манастирец, Долно Ботушје, Долно Крушје, Драгов Дол, Дреново, Заград, Звечан, Здуње, Зркле, Ижиште, Инче, Калуѓерец, Ковач, Ковче, Косово, Крапа, Латово, Локвица, Лупште, Могилец, Модриште, Ореовец, Рамне, Растеш, Русјаци, Самоков, Сланско, Слатина, Старо Село, Суводол, Сушица, Тажево, Томино Село, Тополница, Требино, Требовље и Црешнево
 • Градоначалник: Жарко Ристески
 • Членови на совет: 11
 • Адреса: 7 Септември 4 6530 Македонски Брод
 • Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Телефон: 045-274-810

Print   Email