Вработени

Вработени

Зоре Трпески, Раководител на сектор, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 045274810 

Југослав Волчески, Раководител на одделение, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности,администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045274810 

Весна Котеска, Советник за јавни работи,"Сектор за правни, општи работи,јавни дејности,администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  045274810 

Слободенка Ристеска, "Соработник, асистент на градоначалник", "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 045274810

Александрија Радески, Самостоен референт за административни работи, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , 045274810

Рада Милованоска, Самостоен референт-архивар, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810

Драшко Терзиоски, Самостоен референт - администратор, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Силвана Јовеска, Самостоен референт за едношалтерско работење, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045274810

Слободан Крстески, Самостоен референт за едношалтерско работење, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810

Томе Трајкоски, КВ работник за одржување на објекти, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Радмила Велјаноска, хигиеничар, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045274810 

Стефка Павлоска, хигиеничар, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045274810 

Душица,Цветкоска, хигиеничар, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Светлана Новеска, работник за одржување на објекти, "Сектор за правни, општи работи,јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Сања Миленкоска, работник за одржување на објекти, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одееление за правни и општи работи и јавни дејности, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Светлана Радеска, работник во кујна, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Златко Дојчиноски, фотограф, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", "Одделение за правни, општи работи и јавни дејности", This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Сузана Филипоска, Раководител на одделение, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за администрирање приходи, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Јованка Стојаноска, Советник за администрирање приходи, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за администрирање приходи, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Миле Трајаноска, Референт -даночен  извршител, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за администрирање приходи, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Милена Лозаноска, Раководител на одделение, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за финансиски прашања, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Радмила Митреска, Самостоен референт-сметководител, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања", Одделение за финансиски прашања, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Славица Иваноска, Помлад соработник за финансиско -матеијални работи, "Сектор за правни, општи работи, јавни дејности, администрирање на приходи и финансиски прашања" ,Одделение за финансиски прашања, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Зоран Новески, Раководител на сектор, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина",, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045274810 

Пецо Стојкоски, Раководител на одделение, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045274810 

Милка,Стаменкоска, Советник за комунални работи, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Вања Димоска,Помлад соработник за заштита и спасување и управување со кризи, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045274810 

Мице Кралески, Самостоен референт - комунален редар, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Љупчо Најдоски, Самостоен референт - комунален редар,"Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина",Одделение за комунални дејности, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 045274810 

Димче Силјаноски, Самостоен референт - комунален редар, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за комунални дејности, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Милена Костеска, Раководител на одделение, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за локален економски развој, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Славе Ѓурчиноски, Самостоен референт за следење проекти, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за урбанизам, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Оливера Јаковлеска, Самостоен референт, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за урбанизам, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Сашо Стојаноски, Самостоен референт, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за урбанизам, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Јордан Јорданоски, Самостоен референт за административно-оперативни работи, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за урбанизам, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Ирена Мишкоска, Раководител на одделение, "Сектор за комунални дејности, ЛЕР, урбанизам и заштита на животната средина", Одделение за заштита на животната средина, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Лена Милошеска, Раководител на одделение ,,Одделение за инспекциски надзор, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Дивна Илиевска, Советник - Овластен градежен инспектор ,,Одделение за инспекциски надзор, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Гоце Костоски, Советник - општински  комунален инспектор ,,Одделение за инспекциски надзор, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Златко Лазески, Советник - овластен инспектор за патен сообраќај ,,Одделение за инспекциски надзор, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Томислав Стојкоски, Советник - Овластен инспектор за утврдување и наплата на даноци, Одделение за инспекциски надзор, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Лубе Батанџиовски, Раководител на одделение, Одделение за управување со човечки ресурси, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Даниела Ѓурчиноски, Советник за вработување и мобилност, Одделение за управување со човечки ресурси, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Тони Маџоски, Советник за оценување и стручно усовршување, Одделение за управување со човечки ресурси, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Игор Ристески, Помлад референт за персонална евиденција, Одделение за управување со човечки ресурси, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Билјана Бошкоска, Раководител на одделение, Одделение за внатрешна ревизија, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 

Велјанка Србиноска, Советник -  Внатрешна ревизија, Одделение за внатрешна ревизија, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,045274810 


Print   Email